Προώθηση διαδικασιών για ένταξη έργου

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, στις ιστοσελίδες www.espa.gr, www.pepba.gr και www.kriti-aigaio.gr έχει αναρτηθεί η απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για την τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης 75 (αρ. πρ.:2331/11-6-2012, ΑΔΑ: Β4ΛΗ7ΛΩ-ΓΥ3, θεματική προτεραιότητα 30/Λιμένες), προς ενημέρωση των δικαιούχων.

Σε αυτή την τροποποίηση, εκτός από τη μείωση της δημόσιας δαπάνης, αποφασίστηκε η παράταση των κύκλων υποβολής προτάσεων σε δύο κύκλους αξιολόγησης και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 04.09.2012.

Με αφορμή αυτή την τροποποίηση, αλλά και με δεδομένη τη δυνατότητα που θα έχουμε σε μικρό χρονικό διάστημα να υποβάλλουμε πρόταση για νέο λιμένα, παρακαλούμε από κοινού – αν το κρίνετε – να προωθήσουμε τις όποιες διαδικασίες απαιτούνται, για να καταστεί δυνατή η ένταξη του έργου.

Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας, για την κατασκευή του νέου λιμένα και την ύπαρξη ώριμης μελέτης, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, προκειμένου να υποβληθεί σχετική πρόταση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ