Προσκλήσεις σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (4η συνεδρίαση 5μ.μ. και 5η συνεδρίαση προϋπολογισμού 8μ.μ.)) – 31 Ιανουαρίου 2024

Α. 

Σχετ: Άρθρο 67 του Ν 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την εγκύκλιο 375/39167 – 02/06/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  4η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 5μ.μ., για την λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Β.

Σχετ:   1. Άρθρο 67 του Ν 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την εγκύκλιο 375/39167 – 02/06/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών

2. Ν. 3463/2006, άρθρο 96, παρ. 3

3. Ν. 4873/2021, άρθρο 61., παρ. 8

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 8 μ.μ. με μοναδικό θέμα συζήτησης την «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης Δ. Χίου έτους 2024».

Παρακαλούνται οι προσερχόμενοι να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Λόγω της πανδημίας, η είσοδος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνο στα μέλη  του Συμβουλίου και στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. Οποιοσδήποτε πολίτης θέλει να λάβει το λόγο για κάποιο θέμα, θα αναμένει στον προθάλαμο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κλέαρχος Αλεξ. Χρύσης