Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για την 15-6-2018