Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 19 του Ιουλίου 2017