Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 28/2022