Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, μεταξύ των οποίων και για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., www.inedivim.gr, στο σύνδεσµο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr.

Σημειώνονται τα εξής:

– Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 07.01.2013 έως και 18.01.2013 και ώρα 15.00 (ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων). Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω (ηλεκτρονική) µορφή και αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε e – mail ή µε fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

– Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4 και συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδροµικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως έως την Παρασκευή 25.01.2013 στη ∆ιεύθυνση :

Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα

(Κεντρική Γραμματεία , 3ος όροφος)

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στα τηλέφωνα: 213 131 1501, 213 131 1503, 213 131 1505.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Δήμου Χίου: 2271350006, 2271350806 και 2271093984.