Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου – Χερσαίος χώρος ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση “Παργάλι” Τ.Κ. Συκιάδας

Στοιχεία Προκήρυξης