Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μηχανικών

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ (Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου) για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της, καλεί τους Μηχανικούς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελετητών του ΤΕΕ δηλώνουν ως έδρα τη Χίο, και διαθέτουν μελετητικό πτυχίο τάξης Α’ ή Β’, κατηγορίας 6, κατηγορίας 8 ή κατηγορίας 9-14, να εκδηλώσουν την πρόθεση τους για συνεργασία στέλνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους και το βιογραφικό τους στο e-mail: etaxsa@gmail.com.

Παρακαλούμε η αποστολή των βιογραφικών να γίνει μέχρι Τετάρτη 25 Μαΐου 2016.

Με τιμή
Ιάκωβος Αμύγδαλος
Πρόεδρος ΕΤΑΧ ΑΕΕ