Πρόσκληση για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ Η Μ Ο Σ   Χ Ι Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                    

 

    

Χίος, 17 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, πρόκειται να συγκροτήσει εκ νέου την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία έχει τις παρακάτω συμβουλευτικές αρμοδιότητες:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

            Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες.

Παρακαλούνται οι φορείς, οι σύλλογοι και οι οργανώσεις του δήμου καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους στο Δήμο Χίου, (Δημοκρατίας 2, Χίος, email:xiosds2011@gmail.com), εντός -10- ημερών από την δημοσίευση του παρόντος εγγράφου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου.