Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο κεριών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/11/2021

Προυπολογισμός:

513,28