Πρόσκληση για υποβολή προσφορων για προμήθεια υλικών για ΚΔΑΠ ΜΕΑ (εργαστήριο ξυλουργικής)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/03/2022

Προυπολογισμός:

377,79