Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/05/2022

Προυπολογισμός:

5000