Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας «Αποξήλωση στοιχείων αμιαντοτσιμέντου από κτίρια

Στοιχεία Προκήρυξης