Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την “Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/09/2020

Προυπολογισμός:

20.732,24 €