Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς για την Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/04/2020

Προυπολογισμός:

930,15 €