Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την “Συντήρηση πρασίνου σχολικών αυλών Δήμου Χίου έτους 2020”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/08/2020

Προυπολογισμός:

19.990,62 €