Πρόσκληση για υποβολή προσφορών «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/11/2022

Προυπολογισμός:

2.104,00€