Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δημοσίων έργων ανά κατηγορία έργου έτους 2017

ΑΙΤΗΣΗ

Ο Δήμος Χίου, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για τη συμμετοχή τους στις Δημόσιες Ηλεκτρονικές Κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 § 5 & 6 του Ν. 4412/2016 (απευθείας αναθέσεις) για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους Εργοληπτών σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
• ΟΔΟΠΟΙΪΑ
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
• ΠΡΑΣΙΝΟΥ
να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Χίου (Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1 – Τ.Κ. 82131 Χίος) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ως και την 24 Μαΐου 2017 (ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Πρωτόκολλο).
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΑΙΤΗΣΗ