Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών Δημοσίων έργων ανά κατηγορία μελετης έτους 2017

ΑΙΤΗΣΗ

Ο Δήμος Χίου, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων Μελετητών Δημοσίων Έργων για τη συμμετοχή τους στις Δημόσιες Ηλεκτρονικές Κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 § 5 & 6 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση μελέτης – παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών) για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους Μελετητών και Τεχνικών – Επιστημονικών Συμβούλων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ (2)
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (6)
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (7)
• ΣΤΑΤΙΚΕΣ (8)
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ (9)
• ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (10)
• ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (11)
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ (13)
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ (14)
• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ (16)
• ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ , ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ (20)
• ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ (21)
• ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΙ ΕΡΕΥΝΕΣ (22)
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ (27)
• ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24)
• ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (25)
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (28)
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ (Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ/Α/271/24.12.1997) όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Ε7, περ. 2, του Ν. 4152/ 2013)
να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Χίου (Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1 – Τ.Κ. 82131 Χίος) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ως και την 24 Μαΐου 2017 (ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Πρωτόκολλο).
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του Μελετητικού Πτυχίου ή της αδείας ΥΠΠΟ για την περίπτωση μελετών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΑΙΤΗΣΗ