Συνεδρίαση Οικ. επιτρ. Δ. Χίου την Παρασκευή 8/7/2016