Ορθή επανάληψη Ημερήσιας Διάταξης της έκτακτης συνεδρίασης της Οικ. Επιτρ. την 6/10/2015