Συνεδρίαση Οικ.Επιτρ. Δ. Χίου την Παρασκευή 9/10/2015