ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Στοιχεία Προκήρυξης