Πρόσκληση σύγκλησης 17ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.