Πρόσκληση σύγκλησης 18ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.