Πρόσκληση σύγκλησης 19ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.