Πρόσκληση σύγκλησης 20ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.