Πρόσκληση σύγκλησης 22ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.