Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (26η συνεδρίαση 2022)