Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (19η συνεδρίαση 2023)