Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (20η συνεδρίαση 2023)