Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (22η συνεδρίαση 2023)