Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (23η Συνεδρίαση 17/7/2023)