Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24ης συνεδρίασης της 24ης/7/2023