Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26ης συνεδρίασης 7/8/2023 [δια περιφοράς κατεπείγουσα]