Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (2η συνεδρίαση)