Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (33η Συνεδρίαση 2022)