Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης