Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/04/2020

Προυπολογισμός:

5.998,59 €