Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την “Προμήθεια αμαξιδίου για τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/03/2021

Προυπολογισμός:

200,00 €