Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/07/2020

Προυπολογισμός:

702