Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία συντήρησης πρασίνου Δημοτικού χώρου περιοχής Φάρκαινας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/12/2020

Προυπολογισμός:

9.999,00 €