Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας 2020-2021”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/08/2020

Προυπολογισμός:

5.126,00 €