Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας έτους 2021-2022»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/02/2021

Προυπολογισμός:

6.853,28 €