Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ταμείου Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/10/2020

Προυπολογισμός:

270,27 €