(ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/10/2021

Προυπολογισμός:

15.000,00 €