Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια δεκατριών (13) θερμομέτρων υπέρυθρων μετώπου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χίου”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/10/2020
και ώρα: 10:00

Προυπολογισμός:

532,35 €