Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας και μπλοκ διατακτικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/12/2020

Προυπολογισμός:

1.521,00€