Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/10/2020

Προυπολογισμός:

1.592,49 €