Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/10/2020

Προυπολογισμός:

7.066,80 €